Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Tvůj Merch, se sídlem Bubovice 23, 262 72 Volenice, Česká republika, IČO: 07083408, telefonní číslo: +420 735 545 846, e-mailová adresa: info@tvuj-merch.cz,

(dále jen „Poskytovatel„) poskytuje Zákazníkům výrobky a produkty (dále jen „zboží“) za podmínek takových, jaké jsou uvedeny v následujících ustanoveních Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“). Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Tvůj Merch, Zákazníků a dále postup zadávání zakázky, uzavírání smlouvy, způsob dodání služeb a zboží.

Zákazníkem“ je ve smyslu těchto Obchodních podmínek Spotřebitel, fyzická osoba bez postavení Spotřebitele nebo právnická osoba, která uskutečnila objednávku zboží od Poskytovatele za podmínek specifikovaných v těchto Obchodních podmínkách.

Za zákazníka se považuje také Česká republika, popř. jiný stát, územní samosprávný celek (obec, kraj) nebo jiný veřejný zadavatel podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako např. Státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace, v níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, pokud Poskytovatel s takovou osobou uzavírá smlouvu, jejímž předmětem je dodání zakázkového textilu, provedení potisku, výšivky, nášivky, sublimace nebo aplikace potisků, výšivek a / nebo nášivek na textil zákazníka.

Spotřebitel“ je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen „Spotřebitel“).

Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem výslovně neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

Zákazník má možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před potvrzením objednávky na webových stránkách Poskytovatele nebo v e-mailu zaslaném spolu s cenovou nabídkou Poskytovatelem Zákazníkovi. Potvrzenou objednávkou se rozumí Zákazníkům e-mailem akceptovaná nabídka Poskytovatele nebo objednávka Zákazníka realizována prostřednictvím internetového obchodu a akceptována Poskytovatelem e-mailem.

Kupní smlouva“ mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je uzavřena emailovou akceptací nabídky (cenové kalkulace) vyhotovené Poskytovatelem. Pokud podá Zákazník objednávku prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele, je smlouva uzavřena výslovnou akceptací objednávky Poskytovatelem e-mailem, přičemž akceptací objednávky se nerozumí automaticky generované potvrzení internetového obchodu (může být doplněno o cenovou kalkulaci připravenou Poskytovatelem) o tom, že objednávka byla zadána.

V případě rozporu ustanovení těchto Obchodních podmínek a ustanovení Kupní smlouvy má přednost ustanovení Kupní smlouvy. Pokud Poskytovatel uzavřel se Zákazníkem rámcovou smlouvu, která je v rozporu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, mají přednost ustanovení rámcové smlouvy.

V případě rozporu ustanovení rámcové smlouvy a ustanovení konkrétní Kupní smlouvy, má přednost ustanovení konkrétní Kupní smlouvy.

1. Objednávka

Zákazník potvrzením objednávky potvrzuje, že mu Poskytovatel jasně a srozumitelně umožnil seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, a že s takovými Obchodními podmínkami souhlasí. Zákazník odesláním objednávky zasílá svůj návrh na uzavření Kupní smlouvy. Zaplacením objednávky Zákazníkem dochází k uzavření Kupní smlouvy.

2. Postup objednávání zboží a služeb

2.1. Zákazník se může na Poskytovatele se svou poptávkou na předložení nabídky (cenové nabídky) obrátit e-mailem, osobně nebo prostřednictvím objednávkového systému Poskytovatele. Poptávka Zákazníka musí obsahovat:

a) fakturační údaje Zákazníka (název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, identifikační číslo fyzické nebo právnické osoby, daňové identifikační číslo, sídlo nebo adresa bydliště)

b) kontaktní údaje Zákazníka pro doručení objednávky (název firmy a / nebo jméno a příjmení kontaktní osoby, adresu doručení, telefonické spojení na kontaktní osobu, e-mailové spojení na kontaktní osobu)

c) grafické podklady pro tisk. Tyto podklady jsou majetkem Zákazníka a Poskytovatel je neposkytne žádné třetí straně a bude s nimi nakládat pouze pro účely vyhotovení objednávky a osobní prezentace.

Pro potřeby vyhotovení objednávky je třeba tato data graficky zpracovat (rozseparovat, připravit jako rastr apod.). Takto vytvořené soubory se stávají duševním vlastnictvím Poskytovatele a Zákazníkovi na ně nevzniká žádný nárok. Jsou použity jako nezbytné digitální podklady pro výrobu objednávky zadané Zákazníkem. V případě žádosti Zákazníka o poskytnutí těchto graficky zpracovaných dat, Poskytovatel nemá povinnost tyto poskytnout a je oprávněn za ně účtovat adekvátní poplatek (za čas strávený jejich přípravou). Tento Poskytovatel účtuje i v případě grafické přípravy dat a následné nerealizace objednávky.

d) náhled umístění grafického podkladu na textilu požadovaného typu a barvy

e) požadovanou značku, typ a barvu textilu, pokud je takový textil preferovaný

f) počty kusů jednotlivých velikostí, barev a typů. Barvy náhledových obrázků textilu poskytnutých Poskytovatelem nemusí přesně korespondovat s realitou. Pro ověření, že vybraný textil odpovídá Vašim očekáváním o jeho povaze, střihu a barevnosti, doporučujeme objednat si vzorek. Ten je zpoplatněn Poskytovatelem, který Zákazníka informuje předem o ceně za objednávaný vzorek. Tvůj Merch neodpovídá za barevné odchylky textilu vzniklé na straně výrobce z důvodu dodání jiné šarže textilu.

g) přesný odstín Pantone barvy ze vzorníku Pantone Solid Coated nebo ze vzorníku RAL Classic. Pokud tento odstín není definován, Poskytovatel vybere vizuálně takový odstín, který subjektivně vyhodnotí jako nejbližší k barevnému odstínu zobrazenému v grafických podkladech pro tisk zaslaných Zákazníkem. Poskytovatel neodpovídá za případnou odchylku barvy více než DELTA2.

V případě použití technologie Discharge při potisku, má výsledná barva barevnou odchylku způsobenou technologií tisku a tudíž není možné tisknout přesný odstín Pantone. Potisk ztrácí jistý poměr sytosti po prvním vyprání, zároveň však získává jemnost na dotek.

h) všechny požadavky týkající se brandingu či doplňkových krejčovských prací

i) požadovaný způsob balení

j) požadovaný termín zhotovení

k) způsob převzetí zboží

2.2. Grafické podklady lze dodat v elektronické podobě ve formátech .ai, .pdf, .eps, .psd, .svg, .jpg nebo v jiné podobě na základě předchozího schválení Poskytovatelem, v rozlišení minimálně 300 dpi, v poměru 1: 1 pro skutečný rozměr tisku. Přesné rozměry tiskových ploch lze dohledat zde.

2.3. Náhled umístění grafického podkladu na textilu lze dodat v elektronické podobě ve formátech .jpg či .pdf. Pokud Zákazník nedefinoval písemnou nebo grafickou formou přesné umístění designu na textil v měrných jednotkách centimetrech nebo milimetrech, Poskytovatel postupuje při umístění designu na textil dle svého úsudku a standardů tak, aby byl výsledek vizuálně co nejuspokojivější. Při dodání objednávky je třeba počítat s možným vyosením potisku v rozmezí +/- 2 cm na osách X a Y. Případné odchylky v uvedeném rozmezí nepředstavují pochybení Poskytovatele.

2.4. Pokud poskytují údaje v poptávce Zákazníka dostatečné množství informací pro zpracování nabídky, Poskytovatel zpracuje a zašle Zákazníkovi nabídku ve formě „Cenové nabídky“. Cenová nabídka bude Zákazníkovi zaslána e-mailem na požadovanou e-mailovou adresu nebo na Messenger. Součástí Cenové nabídky musí být upozornění, že se smlouva řídí těmito Obchodními podmínkami. Doba platnosti nabídky je součástí Cenové nabídky.

2.5. Pokud Zákazník souhlasí s Cenovou nabídkou, potvrdí její přijetí (akceptaci) Poskytovateli e-mailem nebo jiným jím preferovaným komunikačním kanálem, vždy ale písemně. Doručením akceptace Poskytovateli nebo zaplacením faktury je uzavřena Kupní smlouva, podle těchto Obchodních podmínek.

2.6. Pokud si Zákazník dodává vlastní textil na potisk nebo jiné zušlechtění, je třeba aby byl textil připravený podle plánovaných aplikací design do krabic, aby bylo jednoduše identifikovatelné, na které kusy se který design aplikuje. Pokud textil není dostatečně označen, Poskytovatel si účtuje manipulační poplatek za třídění a přípravu textilu ve výši přiměřené složitosti manipulace. Tato cena je Zákazníkovi oznámena po posouzení přijatého textilu.

2.7. Pokud si Zákazník dodává vlastní textil na potisk nebo jiné zušlechtění, neručí Poskytovatel za stálost a kvalitu vyhotovených aplikací na dodané zboží, které nezná. Poskytovatel nemůže ovlivnit vlastnosti a chování takového zboží jak v průběhu výroby, tak i poté. V případě zmetkovitosti nebo případné reklamace není Poskytovatel povinen hradit vzniklou škodu nebo poskytnout náhradu dodaného textilu.

3. Mockup

3.1. Mockupem se rozumí grafický návrh provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil a informace, které zahrnují velikost, množství, barevnost a způsob technologie (potisk, výšivka nebo sublimace). Mockup může dodat Poskytovateli Zákazník nebo může být korektura vypracována Poskytovatelem. Pokud neuvede Zákazník nejpozději při akceptaci Cenové nabídky, že dodá mockup on, připraví mockup Poskytovatel; to neplatí, pokud se Poskytovatel a Zákazník dohodnou e-mailem jinak.

3.2. Pokud připravuje mockup Poskytovatel, je zaslána klientovi e-mailem do 4 pracovních dnů od zaevidování akceptované nabídky e-mailem nebo do objednávkového systému Poskytovatele a od poskytnutí všech údajů k přípravě mockupu Zákazníkem, včetně případných fyzických vzorků, jsou-li k přípravě mockupu potřebné.

3.3. Zákazník je povinen se k mockupu vyjádřit do 1 pracovního dne od jeho doručení. Bez odsouhlasení mockupu Zákazníkem není možné přistoupit k provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil. Pokud se nevyjádří Zákazník k mockupu ve výše uvedené lhůtě, zaniká jeho právo, aby objednávka byla provedena v dodací lhůtě určené odstavcem 4. těchto Obchodních podmínek.

3.4. Pokud má Zákazník k prvnímu mockupu výhrady a následující (druhá) korektura zaslána Poskytovatelem Zákazníkovi je již Zákazníkem odsouhlasena, prodlužuje se Dodací lhůta o dobu od uplynutí lhůty pro vyjádření k prvnímu mockupu do odsouhlasení korektury Zákazníkem. Pokud má Zákazník výhrady k prvnímu mockupu a ke druhé korektuře, zaniká právo Zákazníka, aby objednávka byla vyhotovena v Dodací lhůtě. V závislosti na okamžiku odsouhlasení mockupu Zákazníkem dohodne Poskytovatel se Zákazníkem novou Dodací lhůtu.

3.5. Mockup je duševním vlastnictvím Poskytovatele a Zákazník se zavazuje k jeho nezveřejňování a dalšímu nešíření, nedohodl-li se s Poskytovatelem jinak. Poskytovatel si může za případné zveřejnění mockupu a jiné doprovodné grafiky Zákazníkem účtovat poplatek úměrný práci, která byla k vyhotovení mockupu a případné jiné grafiky vynaložena.

3.6. Pokud objednávka obsahuje i další služby než jen potisk, výšivku, sublimaci nebo aplikaci potisku, dohodne Poskytovatel individuálně se Zákazníkem jednotlivé termíny pro zaslání mockupu.

3.7. V případě dodatečné změny designu pro výrobu po odsouhlasení náhledu, je Zákazník povinen na toto explicitně Poskytovatele upozornit e-mailem a vyčkat na potvrzení přijetí změněného návrhu ze strany Poskytovatele. Změnou designu zaniká právo Zákazníka, aby byla objednávka vyhotovena v Dodací lhůtě, a Poskytovatel dohodne se Zákazníkem novou Dodací lhůtu.

4. Způsob a lhůta dodání

4.1. Doba pro dodání objednaného zboží a na něm provedených služeb, jako je potisk, výšivka či další krejčovské úkony, nebo pro dodání služeb provedených na textilu Zákazníka (dále jen „Dodací lhůta“) se odvíjí od aktuálně dostupných skladových zásob zboží, náročnosti a počtu objednaných služeb a momentální vytíženosti výrobních možností Poskytovatele.

4.2. Dodací lhůta je Zákazníkovi upřesněna po přijetí objednávky u uzavření Kupní smlouvy.

4.3. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud je v této lhůtě

a) zboží předáno k přepravě, zajišťované přepravní službou. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv zpoždění doručení přepravní společností

b) zboží připraveno k osobnímu převzetí Zákazníkem v ateliéru Poskytovatele (Bubovice 23, Volenice, 262 72 Březnice)

c) zboží předáno Zákazníkovi na jiném místě určeném Zákazníkem nebo zboží nemůže být Zákazníkovi na takovém místě předáno pro nedostatek součinnosti Zákazníka, pokud je doprava zboží zajišťována Poskytovatelem

4.4. Zákazník je povinen potvrdit převzetí zboží písemně, a to zpravidla podpisem a razítkem, pokud je Zákazníkem používáno, na dodacím listu.

4.5. Poskytovatel přestává být vázán povinností dodržet Dodací lhůtu v těchto případech:

a) Zákazník neuhradí ve stanovené lhůtě zálohovou fakturu

b) Zákazník se nevyjádří ke korektuře ve lhůtě podle odst. 3.3

d) Zákazník se nedostaví včas na dohodnuté osobní odsouhlasení do sídla Poskytovatele

e) Zákazník nedodal zboží ke zhotovení díla v dohodnuté lhůtě (např. nedodal zboží na dekoraci)

f) Zákazník nedodal podklady potřebné pro realizaci zakázky ve stanovené lhůtě podle odst. 2.1. a 2.2.

g) Zákazník neposkytl Poskytovateli jinou součinnost nezbytnou ke splnění jeho povinnosti

h) Zákazník je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžního závazku vůči Poskytovateli

i) nastane okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (§ 2913

j) na trhu není dostupné zboží nezbytné pro vyhotovení objednávky

k) v jiných případech stanovených těmito Obchodními podmínkami, přičemž nová Dodací lhůta začne běžet po odpadnutí příslušné překážky

4.6. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka o tom, že nastala okolnost vylučující odpovědnost podle odst. 4.5 písm. i) těchto Obchodních podmínek nebo že na trhu není dostupný zboží nezbytný pro provedení objednávky podle odst. 4.5. písm. j) těchto Obchodních podmínek.

4.7. Pokud poruší strana povinnosti ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejíž zájmu mělo splnění sjednané povinnosti zjevně sloužit.

4.8. Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním dohodnuté povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však od povinnosti na náhradu nezprostí.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za dodání objednaného zboží a služeb (dále jen „Kupní cena“) může být určena

a) Cenovou nabídku zaslanou e-mailem Zákazníkovi

b) obsahem rámcové smlouvy, pokud mezi Zákazníkem a Poskytovatelem existuje

c) platným ceníkem Poskytovatele

d) jinou zvláštní dohodou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem

5.2. Kupní cena bude uvedena v Cenové nabídce Poskytovatele adresované Zákazníkovi a nemusí zahrnovat

a) náklady na provedení úprav grafických podkladů dodaných Zákazníkem, jejichž nutnost je zjištěna až při grafickém zpracování dat před samotnou výrobou

b) náklady na dodatečně objednané zboží či služby, které Zákazník upřesní až v procesu vyhotovování objednávky Poskytovatelem

c) náklady na balení zboží nad rámec standardního balení, pokud není vysloveně požadované v objednávce Zákazníka jinak; standardní balení zboží je v ceně zahrnuto

d) dodatečné náklady na přepravu zboží k Zákazníkovi, pokud byl způsob či místo dodání Zákazníkem upřesněné či změněné během vyhotovování objednávky

e) jiné dodatečné náklady

5.3. Ke Kupní ceně se připočítává Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny ceníku.

5.5. Ke Kupní ceně se připočítává Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.6. Kupní cenu a související náklady lze uhradit

a) bankovním převodem přesně určené částky s uvedením variabilního symbolu na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje Kupní cena uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

5.7. Splatnost daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem je určena datem na daňovém dokladu. O změnu splatnosti může Zákazník požádat zasláním e-mailu na adresu info@merchyou.com. Poskytovatel není povinen žádosti vyhovět.

5.8. U nových Zákazníků Poskytovatel vyžaduje uhrazení 100% zálohy před zahájením činností spojených s vyhotovením objednávky. Výše zálohy je uvedena v Cenové nabídce podle odst. 2.5.

5.9. Při opakované spolupráci může Poskytovatel Zákazníkovi snížit zálohovou platbu na 50% z kupní ceny. Zákazník musí o takovou možnost požádat e-mailem na adresu info@tvuj-merch.cz. Poskytovatel nemusí Zákazníka na tuto možnost upozorňovat. Zákazníkovi na výše uvedené nevzniká nárok automaticky, Poskytovatel může jeho žádost bez udání důvodu zamítnout.

5.10. Pokud je Zákazník v prodlení s uhrazením dlužné částky, Poskytovatel podnikne právní kroky ve prospěch vymožení dluhu v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatel může účtovat úroky z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý opožděný den po splatnosti faktury.
Neuhrazením daných faktur vznikají Zákazníkovi další dodatečné náklady. Nezaplacené pohledávky postupuje Poskytovatel agentuře k vymožení pomocí všech kroků včetně soudního vymáhání a exekucí na majetek. Nezaplacená pohledávka se tímto navýší o náklady z vymáhání.

5.11. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka až zaplacením celé Kupní ceny a případných souvisejících nákladů.

5.12. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku proti pohledávce Poskytovatele nebo postoupit svou pohledávku Poskytovatelů na třetí osobu.

5.13. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením Kupní ceny nebo souvisejících nákladů delším než deset dní ode dne splatnosti daňového dokladu nebo zálohové faktury, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.14. V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakéhokoli peněžního závazku vůči Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn pozastavit veškeré dodávky Zákazníkovi, a to až do vyrovnání všech závazků Zákazníka vůči Poskytovateli. Takové pozastavení dodávek se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany Poskytovatele.

6. Rozměrová tolerance a množstevní rozdíly

6.1. Při dodání objednávky na základě Kupní smlouvy nebo provedení potisku nebo aplikace potisků na textil Zákazníka (Smlouva o dílo) je třeba počítat se srážlivostí a deformací užitkového textilního materiálu a používané technologie tisku v rozmezí +/- 5% v osách X a Y. Případné odchylky v uvedeném rozmezí nepředstavují porušení povinnosti Poskytovatele.

6.2. Z technologických důvodů se připouští, aby u části objednaného textilu došlo k jeho znehodnocení při provádění úpravy potiskem, výšivkou, nášivkou a dalšími úpravami. Pokud nepřesáhne množství znehodnoceného textilu 2% (slovy: dvě procenta) nebo 3 kusy (rozhodující je vyšší počet v případě objednávky Zákazníka) z celkového počtu objednaného textilu, nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu znehodnoceného textilu novým textilem. Tento znehodnocený textil Zákazníkovi nebude doručen ani účtován, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodnou jinak.

7. Nebezpečí škody na věci

7.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka

a) předáním zboží k přepravě, pokud je zajišťována přepravní službou

b) převzetím zboží Zákazníkem v sídle Poskytovatele

c) převzetím zboží Zákazníkem na jiném místě určeném Zákazníkem, pokud je doprava zboží prováděna Poskytovatelem

7.2. Pokud je Zákazník v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na věci na Zákazníka okamžikem vzniku jeho prodlení s převzetím zboží.

7.3. V případě smlouvy o dílo Zákazník podle § 2598 Občanského zákoníku nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla. Textil předán Zákazníkem na provedení díla zůstává po celou dobu ve vlastnictví Zákazníka a Zákazník nese po celou dobu nebezpečí škody na něm. Závazek Poskytovatele provést dílo a předat ho Zákazníkovi je splněn

a) předáním zboží k přepravě, pokud je zajišťována přepravní službou

b) převzetím zboží Zákazníkem v sídle Poskytovatele

c) převzetím zboží Zákazníkem na jiném místě určeném Zákazníkem, pokud je doprava zboží prováděna Poskytovatelem

7.4. Po převzetí zboží je Zákazník povinen dodržovat pokyny výrobce pro nakládání se zbožím (praní, žehlení textilu apod.). O povinnosti dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s textilem je Zákazník povinen poučit osoby, kterým zboží dále předává.

8. Odpovědnost za vady a reklamace

8.1. Poskytovatel odpovídá za vady, které:

a) má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka nebo

b) se vyskytnou v záruční době (záruka).

8.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani ušlý zisk Zákazníka, který mu vznikne z důvodu, že

a) zákazník obdržel objednané zboží se zpožděním,

b) zboží je z jakéhokoliv důvodu neprodejný,

c) zákazník dodal k potisku vlastní textil.

8.3. Otisk tiskové palety, upínacího rámu a otisk ze zažehlení průmyslovou žehličkou na textilu vzniká jako přirozený efekt výrobního procesu a není vadou výsledného výrobku.

8.4. Předzpracování textilu před digitálním tiskem zanechá na textilu jemný film, který je součástí výrobního procesu a není vadou výsledného výrobku. Po prvním praní tyto stopy filmu, které se mohou objevit kolem okraje designu v důsledku tisku, zmizí.

8.5. Případná neostrost v potisku je součástí výrobního procesu a není vadou výsledného výrobku.

8.6. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, na všechny dodané výrobky záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva na Zákazníka, pokud není stanoveno Poskytovatelem u příslušného zboží jinak. Na textil s potiskem nebo výšivkou poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi záruku za jakost po dobu 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Pokud je kupujícím Zákazník, který nemá postavení Spotřebitele, záruční lhůta je zkrácena na 12 měsíců, pokud se strany nedohodnou jinak. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený Poskytovatelem.

8.7. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným používáním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením), zanedbáním péče o zboží (např. zničení potisku žehličkou) či poškození způsobené vyšší mocí. Zákazník bere na vědomí, že zboží je nutné prát naruby na 30 °C a bez použití agresivních přísad pracího prášku. Speciální potisky jako 3D, Puff, Hot stamping Foil a nylonový textil s potiskem je nutné prát na ruby ​​při nízkých teplotách a jen ručně.

8.8. Poskytovatel neodpovídá za chyby, které jsou důsledkem vlastností materiálu poskytnutého Zákazníkem.

8.9. Poskytovatel neodpovídá za zničení dodaného zboží dalšími úpravami, které na něm realizuje Zákazník či jím pověřená třetí strana.

8.10. Poskytovatel není povinen kontrolovat vhodnost textilu poskytnutého Zákazníkem pro provedení potisku, výšivky nebo dalších úprav na textil Zákazníka a v případě zjištění nevhodného textilu Zákazníka na tuto skutečnost upozornit. Pokud Poskytovatel upozorní Zákazníka na nevhodnost textilu, přičemž tato nevhodnost je překážkou pro řádné provedení díla, je Poskytovatel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby dodání vhodného textilu Zákazníkem nebo obdržení písemného oznámení Zákazníka, že trvá na provádění díla s použitím předaného textilu. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje Dodací lhůta. Poskytovatel má také nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodného textilu do doby, kdy jejich nevhodnost byla zjištěna.

8.11. Zákazník je povinen s vynaložením odborné péče zkontrolovat při převzetí převzaté zboží a neprodleně po převzetí zboží oznámit Poskytovateli výskyt chyb souvisejících s vadami textilu.

8.12. Pokud je zboží dodáno s vadami nebo pokud Poskytovatel odpovídá za výskyt chyb v záruční době, vzniká Zákazníkovi na základě Občanského zákoníku nárok na odstranění vady. Odstranění chyby se provede podle volby Poskytovatele dodáním náhradního zboží nebo provedením opravy. Pokud není možné provést odstranění vady, má zákazník právo na slevu z Kupní ceny.

Opravu nemusí být možné provést z následujících důvodů:

a) není k dispozici textil nutný k provedení díla

b) nelze dílo vyrobit dodatečně v jednotkách kusů, pokud to technologie neumožňuje.

c) pokud je vadný textil v rozsahu 2% (slovy: dvě procenta) nebo 3 kusy (rozhodující je vyšší počet v případě objednávky Zákazníka) z celkového počtu objednaného textilu

d) poskytovatel ukončil svou činnost

8.12. Zákazník nemůže od Poskytovatele požadovat odstranění vady zboží, tj uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud nepředloží na vlastní náklady vadné zboží, a to všechny kusy, u kterých je vada reklamovaná Poskytovateli. Zboží nesmí být viditelně nošeno, používáno, znečištěno nebo jinak znehodnoceno.
Je třeba také zaslat vyplněný Reklamační protokol e-mailem obchodnímu zástupci Poskytovatele, se kterým Zákazník při objednávce spolupracoval, jakož i fyzicky spolu s reklamovaným zbožím. Reklamované zboží doporučujeme do sídla Poskytovatele doručit osobně nebo kurýrní službou.

8.13. Poskytovatel se vyjádří k oprávněnosti reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne dodání vadného zboží do sídla Poskytovatele.

8.14. Výskyt vady nemá vliv na povinnost Zákazníka zaplatit Kupní cenu.

8.15. Pokud je Zákazníkovi poskytnutý určitý počet kusů zboží se slevou z důvodu výskytu vady, nevztahuje se na tyto kusy odpovědnost Poskytovatele za vady. Aby Zákazník mohl uplatnit nárok z odpovědnosti za vady u ostatních kusů, musí současně se zbožím, u něhož je reklamovaná vada, předložit všechny kusy, na které mu byla poskytnuta sleva, a to za účelem vyloučení pochybností, zda není reklamované zboží tím, na které mu byla poskytnuta sleva.

9. Povinnost mlčenlivosti

9.1. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy související s Poskytovatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné (dále jen „Důvěrné informace“).

9.2. Zákazník nesmí zneužít Důvěrné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Poskytovatel se při své obchodní činnosti řídí směrnicí Evropské unie GDPR o ochraně osobních údajů. Všechna data poskytnutá Zákazníkem jsou uchovány a chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím subjektům na další využití. Data Zákazníka mohou být využity pouze Poskytovatelem pro účely statistického zpracování a komunikace se Zákazníkem včetně zasílání obchodních a dalších marketingových nabídek.

Při neuhrazení Kupní ceny v době splatnosti faktury mohou být fakturační a kontaktní údaje Zákazníka předány třetí straně, a to pouze za účelem správy platby.

10.2. Používáním internetového obchodu a/nebo klientské zóny Zákazník dává svůj souhlas se shromažďováním a použitím informací o jeho nákupech za výše stanovených podmínek. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné.

10.3. Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či zasíláním obchodních a marketingových nabídek, a to písemným nebo e-mailovým prohlášením doručeným Poskytovateli. Zákazník má dále právo písemně požádat Poskytovatele o informace o zpracování svých osobních údajů obsahující

a) účel zpracování osobních údajů

b) vymezení osobních údajů, které jsou nebo byly předmětem zpracování společně s uvedením jejich zdroje

c) údaje o příjemcích těchto informací

10.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jakékoli změně svých osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakékoliv překážce, která brání splnění jeho povinností.

11.2. Závazkový vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

11.3. Všechny spory vyplývající ze závazkových vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem budou s konečnou platností rozhodovány před věcně příslušnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným bude soud určený podle sídla společnosti Poskytovatele.

11.4. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2022. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách Poskytovatele www.tvuj-merch.cz. Tyto Obchodní podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Poskytovatel, a to kdykoliv. Změnou Obchodních podmínek se nezasahuje do již uzavřených Kupních smluv. Poskytovatel oznámí změnu Obchodních podmínek upozorněním na webových stránkách www.tvuj-merch.cz.